Có 1 kết quả:

hoài nghi

1/1

hoài nghi

giản thể

Từ điển phổ thông

hoài nghi, nghi ngờ, phân vân không biết