Có 1 kết quả:

chẩm dạng

1/1

chẩm dạng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tại sao, thế nào, làm sao