Có 1 kết quả:

phạ tu

1/1

phạ tu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

xấu hổ, rụt rè, bẽn lẽn