Có 1 kết quả:

tư lự

1/1

tư lự

phồn thể

Từ điển phổ thông

lo lắng, tư lự

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lo nghĩ. Nghĩ ngợi.

Một số bài thơ có sử dụng