Có 1 kết quả:

tư trào

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ý nghĩ của một lớp người trong một thời gian, nổi lên như nước dâng.