Có 1 kết quả:

tư khảo

1/1

tư khảo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

suy nghĩ, ngẫm nghĩ, nghiền ngẫm