Có 1 kết quả:

tư lự

1/1

tư lự

giản thể

Từ điển phổ thông

lo lắng, tư lự