Có 1 kết quả:

đãi công

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhân công cố ý làm việc chậm đi, cho kém năng suất, để làm áp lực đòi hỏi tranh thủ quyền lợi. ★Tương phản: “gia ban” 加班, “cần tố” 勤做.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm việc chậm đi, lười biếng đi, để phản đối. Cũng gọi là Lãn công.