Có 1 kết quả:

cấp vụ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Việc gấp rút.

Một số bài thơ có sử dụng