Có 1 kết quả:

cấp mang

1/1

cấp mang

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vội vàng, hấp tấp

Một số bài thơ có sử dụng