Có 1 kết quả:

cấp thì bão phật cước

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khi gấp mới ôm chân Phật. Tỉ dụ lúc bình thường không lo chuẩn bị, tới khi gặp chuyện bất ngờ mới lo quýnh ứng phó. ☆Tương tự: “lâm khát quật tỉnh” 臨渴掘井. ◇Nhị thập tải phồn hoa mộng 二十載繁華夢: “Bình nhật bất tham thần, cấp thì  bão Phật cước” 平日不參神, 急時抱佛腳 (Đệ cửu hồi).