Có 1 kết quả:

tính bệnh

1/1

tính bệnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bệnh lây nhiễm qua đường tình dục