Có 1 kết quả:

oán thán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giận hờn than thở. Như Oán ta 怨嗟.