Có 1 kết quả:

oán độc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thù hận tới cùng độ.