Có 1 kết quả:

oán ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói giận hờn.

Một số bài thơ có sử dụng