Có 1 kết quả:

quái triệu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điềm lạ, báo trước việc lạ xảy ra.