Có 1 kết quả:

quái vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đồ ăn lạ lùng, ít thấy.