Có 1 kết quả:

quái dạng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hình dạng lạ lùng, không thấy bao giờ.