Có 1 kết quả:

quái ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói lạ lùng.