Có 1 kết quả:

quái thoại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Quái ngôn 怪言.