Có 1 kết quả:

quái đạo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hèn chi, thảo nào, chẳng lạ gì. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Quái đạo ngã thường lộng bổn cựu thi, thâu không nhi khán nhất lưỡng thủ, hựu hữu đối đích cực công đích, hựu hữu bất đối đích” 怪道我常弄本舊詩, 偷空兒看一兩首, 又有對的極工的, 又有不對的 (Đệ tứ thập bát hồi) Hèn chi, em thường lấy quyền thơ cũ ra, khi nào rảnh xem mấy bài, có câu đối nhau rất khéo, có câu lại không đối.
2. ☆Tương tự: “quái đắc” 怪得, “quái để” 怪底.

Một số bài thơ có sử dụng