Có 1 kết quả:

khiếp nhược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yếu đuối hèn nhát.