Có 1 kết quả:

nhẫm địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như vậy. Như thế ( trong Bạch thoại ).