Có 1 kết quả:

thị hùng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cậy sức mạnh mà lấn át người khác. Đoạn trường tân thanh : » Bước vào vừa ráp thị hùng ra tay «.