Có 1 kết quả:

hằng tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tấm lòng tốt sẵn có, thường có.