Có 1 kết quả:

hằng hà sa số

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Số cát ở sông Hằng, ý nói cực nhiều, không thể tưởng tượng được.

Một số bài thơ có sử dụng