Có 1 kết quả:

tuất dưỡng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cứu giúp nuôi nấng.