Có 1 kết quả:

sỉ tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng xấu hổ.