Có 1 kết quả:

sỉ nhục

1/1

sỉ nhục

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sỉ nhục, nhục nhã, hổ thẹn, xấu hổ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xấu hổ, cảm thấy nhuốc nhơ. Đoạn trường tân thanh có câu: » Đã đày vào kiếp phong trần, sao cho sỉ nhục một lần mới thôi «.