Có 1 kết quả:

sỉ cách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xấu hổ mà sửa đổi lỗi lầm.