Có 1 kết quả:

sỉ mạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chửi mắng, làm nhục.