Có 1 kết quả:

hận sự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc đáng giận.

Một số bài thơ có sử dụng