Có 1 kết quả:

hận hải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Biển giận, chỉ lòng giận rất to lớn.

Một số bài thơ có sử dụng