Có 1 kết quả:

ân nhi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Con nuôi.
2. Người mang ơn xưng với người làm ơn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người con nuôi.