Có 1 kết quả:

ân mẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng gọi người mẹ nuôi hoặc bà chủ nhà.