Có 1 kết quả:

ân giám

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Được hưởng ơn vua và công lao tổ tiên mà đuợc vào trường Quốc tử giám của triều đình để ăn học.