Có 1 kết quả:

ân xá

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa, khi có khánh điển, nhà vua hạ chiếu gia ân xá miễn cho tội phạm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tha tội cho kẻ có tội để làm ơn.