Có 1 kết quả:

điềm nhiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yên lặng trong lòng, như không có gì xẩy ra.

Một số bài thơ có sử dụng