Có 1 kết quả:

cung chúc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kính cẩn nói điều tốt lành cho người khác.