Có 1 kết quả:

cung thuận

1/1

cung thuận

phồn thể

Từ điển phổ thông

ngoan ngoãn dễ bảo