Có 1 kết quả:

kháp đáng

1/1

kháp đáng

giản thể

Từ điển phổ thông

phù hợp, thích hợp