Có 1 kết quả:

khẩn cầu

1/1

khẩn cầu

giản thể

Từ điển phổ thông

cầu khẩn, cầu xin, khẩn nài