Có 1 kết quả:

thiểu não

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sầu khổ lo nghĩ. Đoạn trường tân thanh : » Kể đà thiểu não lòng người bấy nay «.