Có 1 kết quả:

tất tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm hết lòng. Như Tận tâm.