Có 1 kết quả:

ấp ấp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ bồn chồn, không vui.