Có 1 kết quả:

hối tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giận tiếc điều đã qua.