Có 1 kết quả:

du hốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ phí thời gian, chẳng làm được việc gì.