Có 1 kết quả:

du nhiên

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thong dong tự tại. ◇Đào Uyên Minh 陶淵明: “Thải cúc đông li hạ, Du nhiên kiến nam sơn” 採菊東籬下, 悠然見南山 (Ẩm Tửu 飲酒) Hái cúc dưới bờ rào đông, Nhàn nhã nhìn núi nam.
2. Sâu xa. ◇Diệp Thích 葉適: “Tụng độc chi thương nhiên, đàm tư chi du nhiên” 誦讀之鏘然, 覃思之悠然 (Triều phụng lang trí sĩ du công mộ chí minh 朝奉郎致仕俞公墓志銘) Ngâm đọc vang vang, ngẫm nghĩ sâu xa.
3. Hình dung hứng vị triền miên. ◇Viên Mai 袁枚: “Kì sự, kì thi, câu túc thiên cổ. Thiên chung kết cú, dư vận du nhiên” 其事, 其詩, 俱足千古. 篇終結句, 餘韻悠然 (Tùy viên thi thoại 隨園詩話).
4. Xa xôi, dằng dặc, bao la. ◇Cựu Đường Thư 舊唐書: “Lương Châu dĩ khứ, sa thích du nhiên” 涼州已去, 沙磧悠然 (Quách Kiền Quán truyện 郭虔瓘傳) Lương Châu qua khỏi, sa mạc bao la.
5. Vẻ buồn đau. ◇Mai Nghiêu Thần 梅堯臣: “Du nhiên thương ngã tâm, Lịch loạn phi khả nghĩ” 悠然傷我心, 歷亂非可擬 (Sóc phong kí Vĩnh Thúc 朔風寄永叔).
6. Chậm, hoãn, từ từ. ◇Trung Quốc cận đại sử tư liệu tùng san 中國近代史資料叢刊: “Nữ quan nhược hữu tiểu quá, tạm thả khoan thứ, tức sử giáo đạo, diệc yếu du nhiên, sử tha vô kinh hoảng chi tâm” 女官若有小過, 暫且寬恕, 即使教導, 亦要悠然, 使他無驚慌之心 (Thái bình thiên quốc 太平天國, Thiên vương hạ phàm chiếu thư nhị 天王下凡詔書二).

Một số bài thơ có sử dụng