Có 1 kết quả:

du nhàn

1/1

du nhàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

nhàn nhã, rảnh rang, ung dung