Có 1 kết quả:

hoạn nhãn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mắt đau, mắt có bệnh.